Ma-thi-ơ 17:12

Ma-thi-ơ 17:12 KTHD

Nhưng Ta phán với các con, Ê-li đã đến rồi, nhưng chẳng ai nhìn nhận, lại còn bị nhiều người bạc đãi. Chính Con Người cũng sẽ chịu đau khổ dưới tay những người ấy.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share