Ma-thi-ơ 17:10

Ma-thi-ơ 17:10 KTHD

Các môn đệ hỏi: “Sao các thầy dạy luật quả quyết Ê-li phải đến trước Đấng Mết-si-a?”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share