YouVersion Logo
Search Icon

Lu-ca 4

4
Chúa Giê-xu Chịu Cám Dỗ
1Chúa Giê-xu đầy dẫy Chúa Thánh Linh, từ bờ Sông Giô-đan trở về, liền được Chúa Thánh Linh đưa vào hoang mạc, 2nơi ma quỷ cám dỗ trong bốn mươi ngày. Chúa nhịn ăn suốt thời gian ấy, nên Ngài đói.
3Sau đó ma quỷ đến cám dỗ: “Thầy cứ hóa đá thành bánh mà ăn! Có thế mới chứng tỏ Thầy là Con Đức Chúa Trời!”
4Nhưng Chúa Giê-xu đáp: “Thánh Kinh chép: ‘Người ta sống không phải chỉ, nhờ bánh.’#4:4 Phục 8:3
5Sau đó, Sa-tan đem Chúa lên cao, chỉ cho Ngài xem tất cả các nước trên thế giới trong giây phút. 6Và hứa: “Tôi sẽ cho Thầy tất cả uy quyền và vinh quang của các nước đó. Vì tất cả đã giao cho tôi, tôi muốn cho ai tùy ý. 7Tôi sẽ cho Thầy tất cả, nếu Thầy thờ lạy tôi.”
8Chúa Giê-xu đáp: “Thánh Kinh dạy:
‘Ngươi chỉ thờ lạy Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời ngươi,
và chỉ phụng sự Ngài mà thôi.’#4:8 Phục 6:13
9Sa-tan đưa Ngài đến Giê-ru-sa-lem, đặt Ngài trên nóc Đền Thờ mà xúi giục: “Nếu Thầy là Con Đức Chúa Trời, Thầy cứ lao mình xuống đi! 10Vì Thánh Kinh chép:
‘Đức Chúa Trời sẽ sai thiên sứ bảo vệ Con.
11Và đưa tay nâng đỡ Con,
cho chân Con khỏi vấp vào đá.’#4:11 Thi 91:11-12
12Chúa Giê-xu đáp: “Thánh Kinh cũng dạy: ‘Ngươi đừng thách thức Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời ngươi!’#4:12 Phục 6:16
13Sau khi ma quỷ cám dỗ Chúa Giê-xu đủ cách, nó tạm lìa Ngài.
Chúa Giê-xu Bị Chối Bỏ tại Na-xa-rét
14Chúa Giê-xu trở về xứ Ga-li-lê, đầy quyền năng Chúa Thánh Linh. Danh tiếng Ngài đồn ra khắp vùng. 15Ngài giảng dạy trong các hội đường, được mọi người ca ngợi.
16Chúa Giê-xu về Na-xa-rét, nơi Ngài sống từ thuở bé, Chúa thường vào hội đường vào ngày Sa-bát#4:16 Lễ cuối tuần của người Do Thái, nhằm thứ bảy, vào ngày này người ta nghỉ ngơi, không được phép làm việc và đứng dậy đọc Thánh Kinh. 17Người ta trao sách tiên tri Y-sai, Ngài mở ra đọc:
18“Thánh Linh Chúa ngự trên tôi,
Chúa ủy nhiệm tôi truyền giảng Phúc Âm cho người nghèo.
Ngài sai tôi loan tin tù nhân được giải thoát,
người khiếm thị được sáng,
người bị áp bức được tự do,
19và Chúa Hằng Hữu sẵn sàng ban ân lành cho người tin nhận Ngài.”#4:19 Ysai 6:1-2
20Chúa gấp sách trả cho người giúp việc hội đường và ngồi xuống. Mọi người chăm chú nhìn Ngài. 21Chúa mở lời: “Hôm nay lời Thánh Kinh mà các người vừa nghe đó đã được ứng nghiệm!”
22Cả hội đường đều tán thưởng và ngạc nhiên về những lời dạy cao sâu của Chúa. Họ hỏi nhau: “Ông ấy có phải con Giô-sép không?”
23Chúa đáp: “Hẳn các ông muốn áp dụng tục ngữ này cho tôi: ‘Y sĩ, hãy chữa lành cho mình đi!’ Ý các ông là ‘Hãy làm phép lạ tại quê nhà như đã thực hiện tại Ca-bê-na-um.’ 24Nhưng tôi cho các ông biết, chẳng có tiên tri nào được quê hương mình hoan nghênh cả.
25Thật thế, ngày xưa khi người Ít-ra-ên bị hạn hán ba năm rưỡi và nạn đói lớn, dù trong nước có rất nhiều quả phụ, 26nhưng Tiên tri Ê-li được Đức Chúa Trời sai đến nhà một quả phụ nước ngoài tại Sa-rép-ta, xứ Si-đôn. 27Cũng vậy, vào đời Tiên tri Ê-li-sê, nhiều người Ít-ra-ên mắc bệnh phong hủi, nhưng chỉ có Na-a-man, người Sy-ri được chữa lành.”
28Nghe Chúa dạy, mọi người trong hội đường đều giận dữ, 29xông lại kéo Ngài ra ngoài thành, đẩy Ngài lên sườn núi, định xô Ngài xuống vực thẳm. 30Nhưng Chúa lách qua đám đông, đi nơi khác.
Chúa Giê-xu Đuổi Quỷ
31Chúa trở lại thành Ca-bê-na-um, xứ Ga-li-lê, và Ngài vào hội đường giảng dạy nhằm ngày Sa-bát. 32Dân chúng rất ngạc nhiên, vì lời Chúa đầy uy quyền.
33Trong hội đường, một người bị quỷ ám kêu lên: 34“Giê-xu người Na-xa-rét! Ngài định làm gì chúng tôi? Có phải Ngài đến tiêu diệt chúng tôi không? Tôi biết Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời!”
35Chúa Giê-xu quở trách quỷ. Ngài phán: “Im đi! Hãy ra khỏi người này.” Quỷ vật nhào anh ấy trước mặt mọi người, rồi ra khỏi, không làm thiệt hại gì.
36Ai nấy kinh ngạc bảo nhau: “Lời Ngài đầy uy quyền đến nỗi quỷ cũng phải tuân lệnh.” 37Việc Chúa đuổi quỷ được đồn ra khắp xứ.
Chúa Giê-xu Chữa Lành Nhiều Người Bệnh
38Rời hội đường, Chúa Giê-xu đến nhà Si-môn. Bà gia Si-môn đang sốt nặng, mọi người xin Ngài chữa cho bà. 39Chúa đến bên giường quở cơn sốt; lập tức bà hết sốt, đứng dậy tiếp đãi mọi người.
40Lúc mặt trời lặn, người ta đem tất cả người bệnh tật đến gần Chúa Giê-xu. Ngài đặt tay chữa lành từng người. 41Chúa cũng đuổi quỷ cho nhiều người. Các quỷ bị trục xuất thường kêu lớn: “Ngài là Con Đức Chúa Trời!” Nhưng Chúa quở trách, không cho chúng lên tiếng, vì chúng biết Ngài là Đấng Mết-si-a.
Chúa Giê-xu Tiếp Tục Giảng Dạy
42Sáng hôm sau, Chúa Giê-xu đến nơi vắng vẻ. Dân chúng đi tìm Ngài khắp nơi. Tìm gặp Chúa, họ nài xin Ngài ở lại, đừng rời khỏi xứ họ. 43Nhưng Chúa đáp: “Ta còn phải truyền giảng Phúc Âm Nước của Đức Chúa Trời tại nhiều nơi khác nữa. Đó là lý do Ta được sai đến trần gian.” 44Vậy Ngài tiếp tục đi khắp xứ Giu-đê, giảng dạy trong các hội đường.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy