Lu-ca 20:8

Lu-ca 20:8 KTHD

Chúa Giê-xu đáp: “Nếu thế, Ta cũng không nói cho các ông biết nguồn gốc uy quyền của Ta.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share