Lu-ca 20:6

Lu-ca 20:6 KTHD

Còn nếu chúng ta nói từ người, dân chúng sẽ ném đá chúng ta, vì dân chúng đều công nhận Giăng là nhà tiên tri.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share