Lu-ca 20:39

Lu-ca 20:39 KTHD

Các thầy dạy luật đứng nghe buột miệng khen: “Thầy giải đáp hay thật!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share