Lu-ca 20:29

Lu-ca 20:29 KTHD

Trường hợp nhà kia có bảy anh em. Người anh cả cưới vợ rồi chết không con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share