Lu-ca 20:21

Lu-ca 20:21 KTHD

Họ hỏi Chúa: “Thưa Thầy, chúng tôi biết lời Thầy dạy rất ngay thẳng. Thầy không thiên vị ai, chỉ lấy công tâm giảng dạy đạo Đức Chúa Trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share