Lu-ca 20:20

Lu-ca 20:20 KTHD

Để tìm cơ hội, các lãnh đạo sai thám tử giả làm người thành thật. Họ cốt gài bẫy để bắt Chúa Giê-xu nộp cho chính quyền La Mã.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share