Lu-ca 20:2

Lu-ca 20:2 KTHD

“Xin Thầy cho chúng tôi biết, Thầy cậy uy quyền gì để làm những việc đó? Ai ủy quyền cho Thầy?”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share