Ai Ca 1:2

Ai Ca 1:2 KTHD

Nàng đắng cay than khóc thâu đêm; nước mắt đầm đìa đôi má. Với bao nhiêu tình nhân thuở trước, nay không còn một người ủi an. Bạn bè nàng đều trở mặt, và trở thành thù địch của nàng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share