Giô-suê 4:23

Giô-suê 4:23 KTHD

Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của anh em đã làm cho một khúc sông cạn ráo để anh em đi qua, cũng giống như lúc Ít-ra-ên vượt Biển Đỏ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share