Giô-suê 4:21

Giô-suê 4:21 KTHD

Ông nhắc lại với mọi người: “Về sau, khi con cháu chúng ta muốn biết ý nghĩa của trụ đá này
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share