Giô-suê 4:14

Giô-suê 4:14 KTHD

Vậy, hôm ấy Chúa Hằng Hữu đã làm cho Giô-suê được toàn dân kính phục. Cũng như Môi-se, Giô-suê suốt đời được dân kính phục.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share