Giô-suê 12
KTHD

Giô-suê 12

12
Các Vua Bại Trận Ở Phía Đông Sông Giô-đan
1Đây là danh sách các vua phía đông Sông Giô-đan bị người Ít-ra-ên đánh bại và lãnh thổ của họ đã bị Ít-ra-ên chiếm hữu. Đất của họ chạy dài từ thung lũng Sông Ạt-nôn đến Núi Hẹt-môn, gồm cả các đồng bằng miền đông.
2Si-hôn, vua người A-mô-rít, đóng đô ở Hết-bôn, cai trị một vùng từ thành A-rô-e bên bờ Sông Ạt-nôn, và từ giữa thung lũng này cho đến Sông Gia-bốc (biên giới của đất Am-môn), gồm phân nửa đất Ga-la-át. 3Đất vua này còn gồm các đồng bằng miền đông, từ bờ phía đông biển Ki-nê-rốt chạy cho đến Biển Chết (đường đi về Bết-giê-si-mốt) và triền núi Phích-ga về phía nam.
4Óc, vua Ba-san, người khổng lồ còn sót lại của người Rê-pha-im, đóng đô ở Ách-ta-rốt Ết-rê-i, 5cai trị vùng Núi Hẹt-môn, vùng Sanh-ca, toàn đất Ba-san, giáp giới với đất của người Ghê-sua và người Ma-ca và phân nửa đất Ga-la-át, giáp giới với đất của Si-hôn, vua Hết-bôn.
6Môi-se, đầy tớ của Chúa, và người Ít-ra-ên đã tiêu diệt toàn dân của Vua Si-hôn và Vua Óc. Môi-se lấy phần đất này chia cho đại tộc Ru-bên, đại tộc Gát, và phân nửa đại tộc Ma-na-se.
Các Vua Bại Trận Ở Phía Tây Sông Giô-đan
7Và đây là danh sách các vua phía tây Giô-đan bị Giô-suê và người Ít-ra-ên đánh bại: Đất của họ chạy dài từ Ba-anh Gát trong thung lũng Li-ban cho đến Núi Ha-lác ngang Sê-i-rơ. (Đất này được Giô-suê đem chia cho các đại tộc còn lại, 8gồm cả vùng cao nguyên, thung lũng, đồng bằng, triền núi, hoang mạc, và vùng Nê-ghép. Đó là đất của người Hê-tít, A-mô-rít, Ca-na-an, Phê-rết, Hê-vi và Giê-bu).
9Vua Giê-ri-cô.
Vua A-hi gần Bê-tên.
10Vua Giê-ru-sa-lem.
Vua Hếp-rôn.
11Vua Giạt-mút.
Vua La-ki.
12Vua Éc-lôn.
Vua Ghê-xe.
13Vua Đê-bia.
Vua Ghê-đe.
14Vua Họt-ma.
Vua A-rát.
15Vua Líp-na.
Vua A-đu-lam.
16Vua Ma-kê-đa.
Vua Bê-tên.
17Vua Tháp-bu-a.
Vua Hê-phe.
18Vua A-phéc.
Vua La-sa-rôn,
19Vua Ma-đôn.
Vua Hát-so.
20Vua Sim-rôn-Mê-rôn.
Vua Ạc-sáp.
21Vua Tha-a-nác.
Vua Mê-ghi-đô.
22Vua Kê-đe.
Vua Giốc-nê-am ở Cát-mên.
23Vua Đô-rơ ở Na-phát-đo.
Vua Gô-im ở Ghinh-ganh.
24Vua Tia-xa.
Tổng cộng ba mươi mốt vua bị bại trận.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại