Gióp 37:23

Gióp 37:23 KTHD

Chúng ta không thể đến gần Đấng Toàn Năng; Đấng Siêu Việt, đầy uy lực, Đấng Chí Công, không làm điều bất chính.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 37:23