Giê-rê-mi 50
KTHD

Giê-rê-mi 50

50
Sứ Điệp về Ba-by-lôn
1Chúa Hằng Hữu ban sứ điệp này cho Tiên tri Giê-rê-mi về Ba-by-lôn và xứ của người Ba-by-lôn. 2Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:
“Hãy loan báo toàn thế giới,
đừng giấu giếm gì cả.
Hãy dựng cờ báo hiệu
để mọi người biết rằng Ba-by-lôn sẽ sụp đổ!
Bên bị sỉ nhục, Me-rô-đắc hoảng kinh,
thần tượng nó bị sỉ nhục và đập nát.
3Vì một nước từ phương bắc sẽ tấn công
và làm cho nó hoang tàn, không còn ai ở đó nữa.
Mọi thứ sẽ biến mất;
cả người và vật đều trốn biệt.”
Hy Vọng cho Ít-ra-ên và Giu-đa
4Chúa Hằng Hữu phán:
“Trong những ngày cuối cùng,
dân tộc Ít-ra-ên sẽ trở về nhà
cùng với dân tộc Giu-đa.
Họ sẽ cùng khóc lóc
và tìm kiếm Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời của họ.
5Họ sẽ hỏi đường về Si-ôn
và khởi hành quay về quê hương.
Họ sẽ buộc mình quay về với Chúa Hằng Hữu
trong một giao ước đời đời rằng sẽ không bao giờ quên lãng.
6Dân Ta như đàn chiên thất lạc.
Người chăn dẫn chúng đi sai lối
khiến chúng lang thang trên núi cao.
Chúng bị lạc đường,
không tìm được lối về nơi an nghỉ.
7Ai gặp chúng cũng ăn nuốt chúng.
Rồi lại bảo rằng:
‘Chúng ta chẳng mắc tội gì khi tấn công chúng,
vì chúng đã phạm tội nghịch cùng Chúa Hằng Hữu,
nơi an nghỉ thật của chúng,
và hy vọng của tổ phụ chúng.’
8Nhưng bây giờ, hãy trốn ra khỏi Ba-by-lôn!
Hãy rời xứ của người Ba-by-lôn.
Như dê đực dẫn đầu bầy mình,
hãy dẫn dân Ta trở về nhà.
9Vì kìa, Ta dấy binh
từ các nước lớn ở phương bắc.
Chúng sẽ xuống tấn công và tiêu diệt Ba-by-lôn,
và nó sẽ bị chiếm đóng.
Cung tên của chúng sẽ luôn trúng mục tiêu;
không bao giờ sai trật!
10Canh-đê sẽ bị cướp phá
cho đến khi quân xâm lăng no nê của cướp.
Ta, Chúa Hằng Hữu, đã phán vậy!”
Ba-by-lôn Chắc Chắn Sụp Đổ
11“Các ngươi vui mừng và hớn hở
vì các ngươi đã cướp bóc dân tuyển chọn của Ta.
Các ngươi nhảy nhót như bò cái tơ đạp lúa
và hí lên như ngựa giống.
12Mẹ các ngươi sẽ bị chôn vùi
trong xấu hổ và nhục nhã.
Các ngươi sẽ trở thành quốc gia nhỏ yếu nhất—
một hoang mạc, một đồng hoang khô hạn.
13Vì cơn thịnh nộ của Chúa Hằng Hữu,
Ba-by-lôn sẽ trở nên vùng đất bỏ hoang.
Ai đi ngang đó đều sẽ kinh khiếp
và sẽ sửng sốt khi thấy sự tàn phá.
14Phải, hãy chuẩn bị tấn cống Ba-by-lôn,
hỡi các nước lân bang.
Hỡi các xạ thủ, hãy bắn vào nó; đừng tiếc cung tên.
Vì nó đã phạm tội nghịch với Chúa Hằng Hữu.
15Hãy reo hò và thét lên từ mọi phía.
Kìa! Nó đầu hàng!
Thành lũy nó sụp đổ.
Đó là sự báo trả của Chúa Hằng Hữu,
hãy báo trả nó xứng đáng,
Trả lại nó những tội ác nó đã làm với người khác!
16Hãy lấy khỏi Ba-by-lôn tất cả ai gieo giống;
hãy đuổi đi tất cả con gặt.
Vì sợ lưỡi gươm của kẻ thù,
mà mọi người sẽ bỏ chạy và trốn về quê hương mình.”
Hy Vọng cho Dân Đức Chúa Trời
17“Ít-ra-ên như đàn chiên
bị sư tử đuổi chạy tán loạn.
Trước hết, vua A-sy-ri cắn xé chúng.
Sau đến Vua Nê-bu-cát-nết-sa, nước Ba-by-lôn, nhai xương chúng.”
18Vì thế, đây là điều Chúa Hằng Hữu Vạn Quân,
Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên, phán:
“Bây giờ, Ta sẽ hình phạt vua Ba-by-lôn và dân tộc nó,
như Ta đã hình phạt vua A-sy-ri.
19Ta sẽ đem Ít-ra-ên trở về quê hương,
cho chúng hưởng hoa lợi các cánh đồng Cát-mên và Ba-san,
cho chúng vui thỏa trên núi Ép-ra-im và núi Ga-la-át.”
20Chúa Hằng Hữu phán: “Trong thời kỳ đó,
người ta sẽ không tìm thấy tội ác trong Ít-ra-ên hay trong Giu-đa,
vì Ta sẽ tha thứ hết cho đoàn dân còn sống sót.”
Chúa Hằng Hữu Đoán Phạt Ba-by-lôn
21“Hỡi các chiến sĩ, hãy tấn công Mê-ra-tha-im#50:21 Phía nam Ba-by-lôn
và chống lại người Phê-cốt.#50:21 Phía đông Ba-by-lôn
Hãy truy nã, giết, và tiêu diệt nó,
như Ta đã truyền lệnh,” Chúa Hằng Hữu phán.
22“Có tiếng reo hò xung phong
và tiếng tàn phá vô cùng dữ dội.
23Ba-by-lôn, cây búa đáng sợ nhất thế giới,
đã bị gãy tan tành.
Ba-by-lôn đã trở thành một nơi đổ nát giữa các nước!
24Hỡi Ba-by-lôn, Ta đã xếp đặt cho ngươi bị sập bẫy.
Ngươi bị bắt vì ngươi chống lại Chúa Hằng Hữu.
25Chúa đã mở kho và phân phát khí giới
để đoán phạt quân thù trong cơn thịnh nộ.
Khủng bố giáng trên Ba-by-lôn
là do bàn tay của Đấng Chí Cao, Chúa Hằng Hữu Vạn Quân.
26Phải, từ các xứ xa xôi, hãy kéo đến tấn công nó.
Hãy mở các kho lúa của nó.
Nghiền nát các thành lũy và nhà cửa nó thành một đống hoang tàn.
Hãy tận diệt nó, đừng chừa lại gì!
27Hãy tiêu diệt cả bầy nghé nó—
đó sẽ là điều kinh hãi cho nó!
Khốn cho chúng nó!
Vì đã đến lúc Ba-by-lôn bị đoán phạt.
28Hãy nghe những người trốn thoát từ Ba-by-lôn,
họ sẽ thuật lại trong Giê-ru-sa-lem
rằng Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời chúng ta đã báo trả
trên bọn người đã phá Đền Thờ của Ngài.
29Hãy tập họp các xạ thủ đến Ba-by-lôn.
Bao vây thành, không để ai chạy thoát.
Hãy báo lại nó những việc ác nó làm cho các nước,
vì nó đã kiêu căng thách thức Chúa Hằng Hữu, là Đấng Thánh của Ít-ra-ên.
30Các trai tráng của nó sẽ ngã chết trong các đường phố.
Các chiến sĩ nó sẽ bị tàn sát,”
Chúa Hằng Hữu phán.
31“Này, Ta chống lại ngươi, hỡi dân tộc kiêu căng,”
Chúa, là Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán.
“Ngày đoán phạt ngươi đã đến—
là ngày Ta sẽ hình phạt ngươi.
32Hỡi xứ kiêu ngạo, ngươi sẽ vấp té và ngã quỵ,
không ai đỡ ngươi đứng lên.
Vì Ta sẽ nhóm lửa trong các thành Ba-by-lôn
và thiêu rụi mọi vật chung quanh nó.”
33Đây là điều Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán:
“Dân tộc Ít-ra-ên và dân tộc Giu-đa đã bị áp bức.
Những kẻ bắt chúng cứ giữ chặt, không chịu thả chúng ra.
34Nhưng Đấng Cứu Chuộc chúng thật là mạnh mẽ.
Danh Ngài là Chúa Hằng Hữu Vạn Quân.
Ngài sẽ bênh vực#50:34 Nt biện hộ cho chúng,
cho chúng được nghỉ ngơi trong Ít-ra-ên.
Nhưng người Ba-by-lôn
sẽ không được yên nghỉ!
35Lưỡi kiếm hủy diệt sẽ đâm chém người Ba-by-lôn,”
Chúa Hằng Hữu phán vậy.
“Nó sẽ triệt hạ người Ba-by-lôn,
các quan chức và người khôn ngoan cũng vậy.
36Gươm sẽ diệt người mưu trí của nó
và chúng sẽ trở nên khờ dại.
Gươm sẽ giáng trên các chiến sĩ can trường nhất
khiến chúng phải kinh hoàng.
37Gươm sẽ đánh tan các đoàn kỵ mã, chiến xa,
và quân đồng minh từ xứ xa xôi,
tất cả chúng sẽ thành đàn bà.
Gươm sẽ tàn phá các kho châu báu
và chúng sẽ bị cướp sạch.
38Gươm cũng sẽ diệt nguồn nước uống của nó,
gây ra khô hạn khắp nơi.
Tại sao? Vì cả xứ đều đầy dẫy thần tượng,
và dân chúng mê dại vì thần tượng.
39Vì thế, Ba-by-lôn sẽ sớm biến thành chỗ ở cho thú hoang và linh cẩu.
Nó sẽ thành nhà cho đà điểu.
Không bao giờ có người sống tại đó nữa;
nó sẽ bị bỏ hoang vĩnh viễn.
40Ta sẽ tiêu diệt Ba-by-lôn như Sô-đôm, Gô-mô-rơ,
và các vùng phụ cận,” Chúa Hằng Hữu phán.
“Không ai còn sinh sống trong đó,
không ai đến đó cư ngụ nữa.
41Kìa! Quân đông đảo từ phương bắc kéo xuống.
Dưới quyền lãnh đạo của nhiều vua
xuất hiện từ tận cùng trái đất.
42Tất cả đều trang bị đầy đủ cung và giáo.
Chúng dữ tợn, không thương xót.
Chúng cỡi ngựa tiến đến,
chúng la như sóng biển thét gào.
Chúng đến trong chuẩn bị,
sẵn sàng tiêu diệt ngươi, hỡi Ba-by-lôn.
43Nghe tin báo về quân thù,
vua Ba-by-lôn kinh hoàng, khiếp đảm.
Nỗi đau đớn siết chặt vua,
như đàn bà quặn thắt lúc lâm bồn.
44Ta sẽ đến như sư tử trong rừng rậm Giô-đan,
nhảy sổ vào đàn chiên đang ăn cỏ.
Ta sẽ đuổi Ba-by-lôn ra khỏi xứ,
và Ta sẽ đặt người Ta chọn cai trị chúng.
Vì ai giống như Ta, và ai có thể thách thức Ta?
Người cai trị nào dám trái ý Ta?”
45Hãy nghe kế hoạch Chúa ấn định để tiêu diệt Ba-by-lôn
và xứ của người Ba-by-lôn.
Cả đến trẻ nhỏ cũng sẽ bị kéo đi như chiên,
và nhà của chúng sẽ bị tàn diệt.
46Cả mặt đất sẽ rúng động kêu là: “Ba-by-lôn sụp đổ!”
Tiếng thét hãi hùng tuyệt vọng vang động khắp thế giới.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại