Giê-rê-mi 47
KTHD
47
Sứ Điệp về Phi-li-tin
1Đây là sứ điệp Chúa Hằng Hữu phán cùng Tiên tri Giê-rê-mi về số phận của người Phi-li-tin ở Ga-xa, trước khi thành này bị quân Ai Cập đánh. 2Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:
“Kìa nước lụt dâng lên từ phương bắc
tràn trên khắp đất.
Nó sẽ cuốn trôi đất và mọi vật trong đó,
kể cả thành và dân cư.
Người ta sẽ kêu gào trong kinh khủng,
và mọi người trong xứ sẽ than khóc.
3Nghe tiếng vó ngựa dồn dập,
tiếng bánh xe ầm ầm như chiến xa ào ạt kéo tới.
Những người cha kinh hoàng bủn rủn tay chân,
không dám ngoảnh mặt lại tìm con cái.
4Đã đến ngày người Phi-li-tin bị tiêu diệt
cùng với các đồng minh Ty-rơ và Si-đôn.
Phải, Chúa Hằng Hữu đang tiêu diệt nước Phi-li-tin,
tức là dân sót lại từ đảo Cáp-tô.
5Ga-xa sẽ nhục nhã, cạo trọc đầu;
Ách-ca-lôn nín lặng.
Hỡi dân sót lại trong đồng bằng,
các ngươi rạch mình than khóc cho đến khi nào?
6Ôi, gươm của Chúa Hằng Hữu,
bao giờ ngươi mới nghỉ ngơi?
Hãy trở vào vỏ của mình;
nghỉ ngơi và nằm yên trong đó.
7Nhưng làm sao nó nằm yên
khi Chúa Hằng Hữu sai nó đi thi hành hình phạt?
Vì thành Ách-ca-lôn
và dân chúng miền duyên hải
phải bị tiêu diệt.”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại