Giê-rê-mi 20:18

Giê-rê-mi 20:18 KTHD

Tại sao tôi phải lọt lòng mẹ? Cuộc đời còn lại của tôi mang đầy khổ nhọc, buồn phiền, và sỉ nhục?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share