Giê-rê-mi 20:13

Giê-rê-mi 20:13 KTHD

Ngợi ca Chúa Hằng Hữu! Tôn vinh Chúa Hằng Hữu! Vì dù con là người nghèo khổ và thiếu thốn, Ngài đã giải cứu con khỏi nanh vuốt của bọn người độc ác.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share