Giê-rê-mi 18:14

Giê-rê-mi 18:14 KTHD

Tuyết trên núi Li-ban có bao giờ lìa đỉnh chăng? Hay các dòng suối mát từ xa về có bao giờ ngưng chảy chăng?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giê-rê-mi 18:14