Y-sai 63:16

Y-sai 63:16 KTHD

Thật, Chúa là Cha chúng con! Dù Áp-ra-ham và Ít-ra-ên không thừa nhận chúng con, Chúa Hằng Hữu, Ngài vẫn là Cha chúng con. Ngài là Đấng Cứu Chuộc chúng con từ xa xưa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Y-sai 63:16