Y-sai 48:15

Y-sai 48:15 KTHD

“Ta đã báo trước: Chính Ta đã gọi Si-ru! Ta sẽ sai người làm nhiệm vụ này và sẽ giúp người thành công.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share