Y-sai 32:15

Y-sai 32:15 KTHD

cho đến khi Thần Linh từ trời đổ xuống trên chúng ta. Khi ấy, đồng hoang sẽ trở nên đồng ruộng phì nhiêu, và ruộng tốt sẽ sinh hoa lợi dồi dào.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share