Y-sai 31:2

Y-sai 31:2 KTHD

Trong sự khôn ngoan của Ngài, Chúa Hằng Hữu sẽ giáng thảm họa; Ngài sẽ không đổi ý. Chúa sẽ vùng lên chống nghịch những người làm ác và những kẻ toa rập với chúng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share