Y-sai 13:14

Y-sai 13:14 KTHD

Mỗi người tại Ba-by-lôn sẽ chạy như hươu bị đuổi, như bầy chiên tản lạc không người chăn. Họ sẽ cố tìm về với dân tộc, và chạy trốn về quê hương.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share