Y-sai 1:9

Y-sai 1:9 KTHD

Nếu Chúa Hằng Hữu Vạn Quân không chừa lại một ít người trong chúng ta, chắc chúng ta đã bị quét sạch như Sô-đôm, bị tiêu diệt như Gô-mô-rơ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share