Y-sai 1:24

Y-sai 1:24 KTHD

Vì thế, Chúa, là Chúa Hằng Hữu Vạn Quân, là Đấng Quyền Năng của Ít-ra-ên phán: “Ta sẽ tiêu diệt người đối địch Ta, và báo trả kẻ thù Ta.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share