Hê-bơ-rơ 2:6

Hê-bơ-rơ 2:6 KTHD

Như có trong Kinh Thánh chép: “Loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là ai mà Chúa săn sóc?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share