Hê-bơ-rơ 2:4

Hê-bơ-rơ 2:4 KTHD

Đức Chúa Trời cũng đã xác nhận sứ điệp bằng những dấu lạ, phép lạ và việc quyền năng, cùng ban các ân tứ Thánh Linh cho mỗi người tùy theo ý muốn Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share