Hê-bơ-rơ 2:2

Hê-bơ-rơ 2:2 KTHD

Nếu những lời thiên sứ rao truyền đã là những mệnh lệnh bắt buộc, mọi người vi phạm, bất tuân đều bị trừng phạt đích đáng thì
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share