Sáng Thế Ký 43:33

Sáng Thế Ký 43:33 KTHD

Giô-sép xếp các anh em ngồi theo thứ tự, từ anh cả đến em út, khiến họ kinh ngạc nhìn nhau.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share