Sáng Thế Ký 43:28

Sáng Thế Ký 43:28 KTHD

Họ đáp: “Đầy tớ ông, thân phụ chúng tôi, vẫn còn sống mạnh khỏe.” Họ sấp mình tỏ lòng tôn kính.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share