Sáng Thế Ký 43:26

Sáng Thế Ký 43:26 KTHD

Khi Giô-sép về, các anh em đem lễ vật đến dâng và quỳ gối sấp mình trước mặt ông.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share