Sáng Thế Ký 43:25

Sáng Thế Ký 43:25 KTHD

Các anh em soạn lễ vật dâng Giô-sép trưa hôm ấy, vì họ được mời ăn tiệc tại dinh.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share