Sáng Thế Ký 4:21

Sáng Thế Ký 4:21 KTHD

Em Gia-banh là Giu-banh, tổ phụ của những người đàn thụ cầm và thổi sáo.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share