Sáng Thế Ký 4:16

Sáng Thế Ký 4:16 KTHD

Ca-in lánh mặt Chúa Hằng Hữu và đến sống tại xứ Nốt, về phía đông Ê-đen.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share