Sáng Thế Ký 28:1

Sáng Thế Ký 28:1 KTHD

Y-sác gọi Gia-cốp vào, chúc phước lành, và căn dặn: “Con đừng cưới vợ người Ca-na-an.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share