Sáng Thế Ký 11:10

Sáng Thế Ký 11:10 KTHD

Đây là dòng dõi Sem: Hai năm sau nước lụt, Sem được 100 tuổi, sinh A-bác-sát.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share