E-xơ-ra 1:9

E-xơ-ra 1:9 KTHD

Các bảo vật gồm có: đĩa vàng lớn 30 cái đĩa bạc lớn 1.000 cái lư hương 29 cái
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share