Ê-xê-chi-ên 47:21

Ê-xê-chi-ên 47:21 KTHD

Hãy chia đất trong khu vực biên giới này cho các đại tộc Ít-ra-ên.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-xê-chi-ên 47:21