Ê-xê-chi-ên 35:10

Ê-xê-chi-ên 35:10 KTHD

Vì ngươi đã nói: Xứ Ít-ra-ên và Giu-đa sẽ thuộc về chúng ta. Chúng ta sẽ chiếm cứ nó. Mặc dù Đấng Hằng Hữu đang ở đó!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share