YouVersion Logo
Search Icon

Ê-xê-chi-ên 17

17
Ẩn Dụ về Hai Đại Bàng
1Sứ điệp của Chúa Hằng Hữu lại đến với tôi: 2“Hỡi con người, hãy ra câu đố, kể ẩn dụ này cho dân tộc Ít-ra-ên. 3Hãy nói với chúng sứ điệp của Chúa Hằng Hữu Chí Cao:
Một con đại bàng lớn với đôi cánh mạnh và lông dài,
thân phủ bộ lông nhiều sắc,
bay đến Li-ban.
Nó ngậm ngọn cây bá hương
4và cắn đứt ngọn cây non cao nhất.
Nó đem đến xứ có đầy thương gia.
Nó trồng cây trong thành thương mãi.
5Nó cũng lấy một số hạt giống từ đất
và đem trồng nơi đất màu mỡ.
Nó trồng bên dòng nước
như trồng cây liễu.
6Cây đâm rễ lớn lên,
trở thành cây nho sum suê, thấp là đà.
Cành nó mọc hướng về đại bàng,
và rễ nó mọc sâu xuống đất.
Nó phát triển nhiều cành to mạnh
và sinh ra nhiều chồi non.
7Nhưng có một con đại bàng khác bay đến,
cánh mạnh và lông dài.
Vì vậy cây nho xoay rễ và cành
hướng về nó để được nó tưới nước,
8dù cây đã được trồng nơi đất tốt,
có nhiều dòng nước,
trở thành cây nho tốt,
cành lớn và có trái nhiều.
9Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán tiếp cùng tôi:
Cây nho cứ xanh tốt sao?
Không! Ta sẽ nhổ nó lên, rễ và tất cả!
Ta sẽ hái hết trái
và bẻ cành cho nó khô héo và chết.
Ta sẽ nhổ nó dễ dàng
không cần phải có sức mạnh hay nhiều người.
10Này, dù cây đã được trồng,
nó có trở nên tươi tốt không?
Không, nó chết khô
khi gió đông thổi đến.
Nó sẽ chết cùng với đất màu mỡ
nơi luống đất mà nó đã lớn lên.”
Giải Thích Ẩn Dụ
11Rồi Chúa Hằng Hữu lại truyền sứ điệp này cho tôi: 12“Hãy nói với dân tộc Ít-ra-ên phản loạn: Các ngươi có biết ý nghĩa của ẩn dụ về hai con đại bàng không? Này, vua Ba-by-lôn đã đến Giê-ru-sa-lem, bắt vua cùng các hoàng tử đem về Ba-by-lôn. 13Vua đã chọn một người trong hoàng tộc, lập giao ước với người, và người đã tuyên thệ. Các thủ lĩnh có quyền lực trong Ít-ra-ên cũng bị đem đi, 14để cho Ít-ra-ên suy nhược, không sao nổi dậy. Chỉ có thể giữ hiệp ước với Ba-by-lôn mà Ít-ra-ên mới có thể tồn tại.
15Tuy nhiên, người của hoàng tộc Ít-ra-ên đã phản loạn, gửi sứ giả sang Ai Cập cầu viện, xin quân đội và chiến mã. Có thể nào Ít-ra-ên xé bỏ hiệp ước như thế rồi được thịnh vượng sao? 16Không! Vì như Ta hằng sống, Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán, vua Ít-ra-ên sẽ chết tại Ba-by-lôn, là nơi vua được tấn phong, chỗ vua ký giao ước rồi phản bội. 17Pha-ra-ôn với đạo hùng binh sẽ thất bại trong việc cứu giúp Ít-ra-ên khi vua Ba-by-lôn vây hãm Giê-ru-sa-lem và giết hại nhiều người. 18Vì vua Ít-ra-ên đã phản ước bội thề, đã cam kết rồi phản bội, nên sẽ không thoát nạn.
19Vậy, đây là điều Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán: Thật như Ta hằng sống, Ta sẽ hình phạt nó vì nó đã hủy bỏ giao ước và phản bội lời thề mà nó đã lập trong Danh Ta. 20Ta sẽ tung lưới, làm nó mắc vào bẫy. Ta sẽ đưa nó sang Ba-by-lôn, để xét xử về việc phản bội Ta. 21Cả đoàn quân trốn thoát sẽ bị giết trong trận chiến, những kẻ còn lại bị phân tán theo bốn hướng gió. Khi đó ngươi sẽ biết rằng Ta, Chúa Hằng Hữu, đã phán vậy!
22Đây là điều Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán: Chính Ta cũng sẽ ngắt ngọn cây bá hương cao, và trồng nó trên đỉnh núi cao chót vót của Ít-ra-ên. 23Nó sẽ nứt cành, ra trái, trở thành cây bá hương tuyệt mỹ. Các loài thú quây quần dưới bóng cây, các loài chim bay đậu trên cành. 24Và tất cả các loại cây sẽ biết đó là Ta, Chúa Hằng Hữu, Đấng đã hạ cây cao, nâng cây thấp. Đó là Ta, Đấng làm khô cây xanh, và làm cho cây héo chết được tươi tốt trở lại. Ta, Chúa Hằng Hữu, đã phán, và Ta sẽ thực hiện điều Ta phán!”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;