Ê-xê-chi-ên 1:19

Ê-xê-chi-ên 1:19 KTHD

Khi sinh vật tiến tới trước, bánh xe cũng tiến theo. Khi sinh vật bay lên khỏi đất, bánh xe cũng bay theo.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share