Ê-xê-chi-ên 1:12

Ê-xê-chi-ên 1:12 KTHD

Thần linh chọn đi đâu, các sinh vật đi theo hướng đó, chúng đi thẳng tới trước, không quay lại.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share