Xuất Ai Cập 37
KTHD

Xuất Ai Cập 37

37
Đóng Hòm Giao Ước
1Bê-sa-lê đóng một cái Hòm bằng gỗ keo dài 1,15 mét, rộng 0,69 mét, cao 0,69 mét.#37:1 Nt 2,5 cubits dài, 1,5 cubits rộng và cao 2Ông lấy vàng ròng bọc bên ngoài, lót bên trong và viền chung quanh. 3Ông làm bốn cái khoen bằng vàng gắn vào bốn góc Hòm, mỗi bên hai cái. 4Ông cũng làm đòn khiên bằng cây keo bọc vàng, 5và xỏ đòn vào các khoen ở hai bên để khiêng Hòm đi.
6Bê-sa-lê cũng làm nắp chuộc tội bằng vàng ròng, dài 1,15 mét, rộng 0,69 mét.#37:6 Nt 2,5 cubits dài, 1,5 cubits rộng 7Ông làm hai chê-ru-bim bằng vàng dát dính liền với nắp chuộc tội. 8Ông làm mỗi chê-ru-bim đứng trên một đầu nắp, tất cả đều bằng vàng. 9Hai chê-ru-bim đứng đối diện nhau, xòe cánh che trên Nắp Chuộc Tội, mặt nhìn xuống nắp.
Đóng Bàn Thánh
10Bê-sa-lê lại đóng một cái bàn bằng gỗ keo, dài 0,92 mét, rộng 0,46 mét, cao 0,69 mét,#37:10 Nt 2 cubits dài, 1 cubit rộng, và 1,5 cubits cao 11rồi lấy vàng ròng bọc bàn và viền chung quanh. 12Ông đóng khung chung quanh mặt bàn, bề rộng của khung bằng một bàn tay, rồi viền vàng chung quanh khung. 13Ông làm bốn cái khoen bằng vàng gắn vào bốn góc, chỗ có bốn chân bàn. 14Cái khoen đó gắn gần khung của mặt bàn để xỏ đòn khiêng. 15Đòn khiêng làm bằng gỗ keo bọc vàng. 16Ông cũng lấy vàng ròng làm các dụng cụ để trên bàn: Đĩa, muỗng, bát, và bình.
Làm Chân Đèn
17Bê-sa-lê làm một chân đèn bằng vàng ròng dát, từ chân cho đến thân, đài, bầu, và hoa của đèn đều dính liền nhau. 18Từ thân mọc ra sáu cành, mỗi bên ba cành. 19Mỗi cành có ba cái hoa hình hạnh nhân. 20Thân của chân đèn có bốn hoa hình hạnh nhân. 21Cứ mỗi hai cành mọc ra từ thân, ông làm một cái đài bên dưới. 22Đài và cành được làm dính liền nhau bằng vàng dát nguyên miếng.
23Ông cũng làm bảy cái đèn, kéo cắt tim đèn, và đĩa đựng tàn bằng vàng ròng. 24Ông dùng hết 34 ký#37:24 Nt 1 ta-lâng vàng ròng để làm chân đèn và đồ phụ tùng.
Làm Bàn Thờ Xông Hương
25Ông đóng một bàn thờ xông hương bằng gỗ keo. Bàn thờ hình vuông, mỗi bề 0,46 mét, cao 0,92 mét.#37:25 Nt 1 cubit dài và rộng, 2 cubits cao Các sừng của bàn thờ được gắn liền với bàn thờ. 26Ông lấy vàng ròng lót mặt bàn, bọc cạnh bàn, các sừng của bàn thờ, và viền chung quanh bàn. 27Ông làm hai khoen vàng, gắn bên dưới đường viền của bàn, mỗi bên một cái, dùng xỏ đòn khiêng. 28Đòn khiêng được làm bằng gỗ keo bọc vàng.
29Ông cũng chế dầu xức thánh và hương thơm thuần túy theo đúng phương pháp hòa hợp hương liệu.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại