Xuất Ai Cập 23:8

Xuất Ai Cập 23:8 KTHD

Đừng nhận hối lộ. Của hối lộ làm mờ mắt người tinh tường, đánh đổ lý lẽ của người ngay.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xuất Ai Cập 23:8