Xuất Ai Cập 23:3

Xuất Ai Cập 23:3 KTHD

cũng không được thiên vị người nghèo.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xuất Ai Cập 23:3