Xuất Ai Cập 12:49

Xuất Ai Cập 12:49 KTHD

Quy tắc này áp dụng chung cho người sinh ra trong đất Ít-ra-ên và cho ngoại kiều tạm trú.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share