Xuất Ai Cập 12:45

Xuất Ai Cập 12:45 KTHD

Đầy tớ làm mướn và người ngoại tộc tạm trú không được ăn lễ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share